czwartek, 20 sierpnia 2009

Zasiłek chorobowy – okres ubezpieczenia, okres zasiłkowy

Powstanie niezdolności do pracy z powodu choroby oznacza utratę prawa do wynagrodzenia, które zgodnie z Kodeksem pracy przysługuje za pracę wykonaną. Rolą zasiłku jest więc zastąpienie tych nie osiągniętych z powodu choroby zarobków. Jeżeli jednak przepisy pozwalają pracownikowi na zachowanie prawa do wynagrodzenia  to zasiłek nie przysługuje.

Ubezpieczony nabywa prawo do zasiłku chorobowego po upływie tzw. okresu wyczekiwania tj.:

1)    po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego - jeżeli podlega obowiązkowo temu ubezpieczeniu,

2)  po upływie 180 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego - jeżeli jest ubezpieczony dobrowolnie, (np. z tytułu wykonywania pracy na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia lub współpracy przy jej wykonywaniu).

Do okresów ubezpieczenia chorobowego, od którego uzależnione jest prawo do zasiłku chorobowego wlicza się poprzednie okresy ubezpieczenia chorobowego, zarówno obowiązkowe jak i dobrowolne, jeżeli przerwa między nimi nie przekroczyła 30 dni lub była spowodowana urlopem wychowawczym, urlopem bezpłatnym albo odbywaniem czynnej służby wojskowej przez żołnierza niezawodowego.

 Od pierwszego dnia ubezpieczenia chorobowego (a więc bez okresu wyczekiwania) prawo do zasiłku chorobowego przysługuje:

1.    absolwentom szkół lub szkół wyższych, którzy zostali objęci ubezpieczeniem chorobowym lub przystąpili do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania dyplomu ukończenia studiów wyższych,

2.     jeżeli niezdolność do pracy spowodowana została wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy,

3.    ubezpieczonym obowiązkowo, którzy mają wcześniejszy co najmniej 10-letni okres obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego,

4.     posłom i senatorom, którzy przystąpili do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od ukończenia kadencji.

Zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do pracy z powodu choroby w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego. Na równi  z niezdolnością traktuje się niemożność wykonywania pracy: 1) w wyniku decyzji wydanej przez właściwy organ na podst. przepisów o chorobach zakaźnych i zakażeniach; 2)z powodu przebywania w zakładzie lecznictwa odwykowego w celu leczenia uzależnienia alkoholowego, od środków odurzających lub subst. psychotropowych; 3) wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów.

Zasiłek chorobowy przysługuje również osobie, która stała się niezdolna do pracy po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli niezdolność do pracy trwała bez przerwy co najmniej 30 dni i powstała: 1) nie później niż w ciągu 14 dni od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego, 2) nie później niż w ciągu 3 miesięcy od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego - w razie choroby zakaźnej, której okres wylęgania jest dłuższy niż 14 dni, lub innej choroby, której objawy chorobowe ujawniają się po okresie dłuższym niż 14 dni od początku choroby.

Zasiłek chorobowy przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy z powodu choroby lub niemożności wykonywania pracy nie dłużej jednak niż przez 182 dni, a jeżeli niezdolność do pracy spowodowana została gruźlicą - nie dłużej niż przez 270 dni (okres zasiłkowy).

Zasiłek chorobowy przysługuje za każdy dzień niezdolności do pracy, nie wyłączając dni wolnych od pracy.

Miesięczny zasiłek chorobowy,  wynosi:

-       80% podstawy wymiaru zasiłku

-        70% za pobyt w szpitalu - wysokość ta  nie dotyczy przypadków, gdy równocześnie będą miały miejsce okoliczności uzasadniające wypłatę zasiłku w wysokości 100%. Zasiłek przysługuje wówczas w wysokości 100% mimo, że ubezpieczony przebywa w szpitalu.

-       100% podstawy wymiaru zasiłku, jeżeli niezdolność do pracy:

1) przypada w okresie ciąży,

2) powstała wskutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy,

3) powstała wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów

Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone pracownikowi za 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy.. Przez pojęcie "wynagrodzenie" należy rozumieć przychód pracownika stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe po odliczeniu potrąconych przez płatnika składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz ubezpieczenie chorobowe.  Do ustalenia postawy wymiaru przyjmuje się więc przychód pracownika "nieubruttowiony" (nie uwzględniający kwoty składek), ale przed potrąceniem podatku od dochodów osób fizycznych .

Zasiłek chorobowy nie przysługuje ubezpieczonemu.

       Za okresy niezdolności do pracy, w których ubezpieczony na podstawie przepisów o wynagradzaniu, zachowuje prawo do wynagrodzenia. Okresy te wlicza się do okresu zasiłkowego.

     za okresy niezdolności w czasie urlopu bezpłatnego, urlopu wychowawczego, tymczasowego aresztowania, odbywania kary pozbawienia wolności (chyba, że pracuje odpłatnie na podstawie skierowania). Powyższych okresów niezdolności do pracy nie wlicza się do okresu zasiłkowego.

       po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli osoba niezdolna do pracy: ma prawo do emerytury lub renty z tyt. niezdolności do pracy, kontynuuje lub podejmuje działalność zarobkową, nie nabyła prawa do zasiłku w kresie ubezpieczenia (30 dni obowiązkowego, albo 180 dni dobrowolnego ubezpieczenia), ma prawo do zasiłku dla bezrobotnych lub przedemerytalnego, podlega obowiązkowo ubezpieczeniu społecznemu rolników.

       za cały okres niezdolności do pracy, jeżeli niezdolność ta spowodowana została w wyniku umyślnego przestępstwa lub wykroczenia popełnionego przez tego ubezpieczonego. Okoliczności, o których mowa wyżej, stwierdza się na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu. 

        którego niezdolność do pracy spowodowana została nadużyciem alkoholu -  zasiłek chorobowy nie przysługuje wówczas za okres pierwszych 5 dni tej niezdolności.

 Ubezpieczony wykorzystujący zwolnienie w sposób niezgodny z jego celem lub podejmuje pracę zarobkową traci prawo do zasiłku chorobowego za cały okres zwolnienia.

Linki sponsorowane