czwartek, 20 sierpnia 2009

Świadczenia rehabilitacyjne w razie choroby lub macierzyństwa

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje ubezpieczonemu, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy. Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje przez okres niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy.

O okolicznościach uzasadniających przyznaje prawa do świadczenia rehabilitacyjnego, orzeka lekarz orzecznik ZUS. Orzeczenie lekarza orzecznika stanowi podstawę do wydania decyzji w sprawie świadczenia rehabilitacyjnego.

Świadczenie rehabilitacyjne wynosi 90% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego za okres pierwszych trzech miesięcy, 75% tej podstawy za pozostały okres, a jeżeli niezdolność do pracy przypada w okresie ciąży - 100% tej podstawy.

Świadczenie rehabilitacyjne nie przysługuje osobie uprawnionej do

        emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy

       zasiłku dla bezrobotnych

        zasiłku przedemerytalnego

        świadczenia przedemerytalnego

        urlopu dla poratowania zdrowia

Świadczenie rehabilitacyjne nie przysługuje ubezpieczonemu również (analogiczne stosowanie przepisów o zasiłku chorobowym)

        Za okresy niezdolności do pracy, w których ubezpieczony na podstawie przepisów o wynagradzaniu, zachowuje prawo do wynagrodzenia. Okresy te wlicza się do okresu zasiłkowego.

        za okresy niezdolności w czasie urlopu bezpłatnego, urlopu wychowawczego, tymczasowego aresztowania, odbywania kary pozbawienia wolności (chyba, że pracuje odpłatnie na podstawie skierowania). Powyższych okresów niezdolności do pracy nie wlicza się do okresu zasiłkowego.

        po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli osoba niezdolna do pracy: ma prawo do emerytury lub renty z tyt. niezdolności do pracy, kontynuuje lub podejmuje działalność zarobkową, nie nabyła prawa do zasiłku w kresie ubezpieczenia (30 dni obowiązkowego, albo 180 dni dobrowolnego ubezpieczenia), ma prawo do zasiłku dla bezrobotnych lub przedemerytalnego, podlega obowiązkowo ubezpieczeniu społecznemu rolników.

        za cały okres niezdolności do pracy, jeżeli niezdolność ta spowodowana została w wyniku umyślnego przestępstwa lub wykroczenia popełnionego przez tego ubezpieczonego. Okoliczności, o których mowa wyżej, stwierdza się na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu. 

którego niezdolność do pracy spowodowana została nadużyciem alkoholu -  zasiłek chorobowy nie przysługuje wówczas za okres pierwszych 5 dni tej niezdolności.

Linki sponsorowane