czwartek, 20 sierpnia 2009

Nowa emerytura

Parametry mające wpływ na wysokość emerytury przyznawanej dla osób urodzonych po dniu 31.12.1968 r. na podstawie przepisów ustawy z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Tzw. nowa emerytura (art. 24 ustawy o emeryturach i rentach z FUS) jest świadczeniem przewidzianym w ustawie dla wszystkich ubezpieczonych urodzonych po 31 grudnia 1948 r., z tym że dla ubezpieczonych, urodzonych po 31.12.1968 (tj. którzy do dnia 01.01.1999r. nie ukończyli 30 roku życia) jest ona obowiązkowa, a dla ubezpieczonych, którzy urodzili się po 31.12.1948r., a przed 01.01.1969r. fakultatywna - ubezpieczeni ci mogą uzyskać tzw. emeryturę wcześniejszą (z art. 29) na zasadach takich samych jak  obowiązujące do 31 grudnia 1998 r., jeżeli:

1)     spełnią wszystkie warunki do uzyskania emerytury do 31 grudnia 2007 r.,

2)     nie przystąpili do jednego spośród otwartych funduszy emerytalnych - przystąpienie przez tych ubezpieczonych do OFE jest nieodwołalnym oświadczeniem woli o wyborze ubezpieczenia emerytalnego na zasadach określonych dla osób urodzonych po dniu 31.12.1968 (art. 111 ust.5 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych). Jeżeli ubezpieczony taki nie zawrze umowy o przystąpieniu do otwartego funduszu emerytalnego w terminie do dnia 31 grudnia 1999 r., uważa się, że ubezpieczony nie przystąpił do otwartego funduszu emerytalnego (art. 46 ustawy o emeryturach i rentach z FUS).

 Wysokość tzw. nowej emerytury uzależniona jest od:

1.     wieku, w którym dana osoba przejdzie na emeryturę,

2.     okresu opłacania składki emerytalnej i związanej z tym wartości składek zgromadzonych w  ZUS,

3.     kapitału początkowego

 AD.1. Uzyskanie prawa do takiej emerytury zostało uzależnione od osiągnięcia minimalnego wieku emerytalnego, wynoszącego 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

 AD. 2. Nowa emerytura zależy od tego, ile składek zgromadzi ubezpieczony w ciągu całego zawodowego życia. W celu uzyskania wiadomości o wysokości zgromadzonych składek ZUS wprowadził od 1999r. konta indywidualnego przebiegu ubezpieczenia. Konto jest specjalnym rachunkiem, na którym ZUS rejestruje długość stażu, wysokość zarobków i płaconej składki, sumę wpłaconych składek, urlopy, zwolnienia i wszystkie inne dane, w tym o kapitale początkowym i zwaloryzowanym kapitale początkowym, istotne dla wymiaru świadczenia.

 AD.3 Kapitał początkowy ustala się dla ubezpieczonych, urodzonych po 31.12.1948 (czyli też po 31.12.1968), którzy opłacali składki na ubezpieczeni społeczne lub za których składki opłacali płatnicy przed dniem wejścia w życie ustawy- tj. przed 01.01.1999 r..

 Podstawę obliczenia emerytury stanowi kwota składek na ubezpieczenie emerytalne, z uwzględnieniem składek zaewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego do końca miesiąca, od którego przysługuje wypłata emerytury oraz zwaloryzowanego kapitału początkowego.

Wysokość nowej emerytury będzie stanowiła równowartość kwoty będącej wynikiem podzielenia podstawy jej obliczenia przez średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku równym wiekowi przejścia na emeryturę danego ubezpieczonego, wyrażonego w ukończonych latach i miesiącach.

 Sposób liczenia wysokości nowej emerytury ma zagwarantować, iż późniejsze przejście na emeryturę pozwoli na zgromadzenie wyższego kapitału, który podzielony przez krótszy statystyczny okres dalszego trwania życia, zapewni wyższą emeryturę.

Linki sponsorowane