czwartek, 20 sierpnia 2009

Koszty sądowe w postępowaniu w spr. ZUS

W sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych i w sprawach odwołań rozpoznawanych przez sąd pracy i ubezpieczeń społecznych pobiera się opłatę podstawową w kwocie 30 zł wyłącznie od apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia – art. 36 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Wydatki związane z czynnościami podejmowanymi w toku postępowania w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych ponosi Skarb Państwa.

Linki sponsorowane