czwartek, 20 sierpnia 2009

Przepisy KPA w postępowaniu przed ZUS

Z treści art. 180 Kodeksu postępowania administracyjnego wynika, iż w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych stosuje się przepisy kodeksu, chyba że przepisy dotyczące ubezpieczeń ustalają odmienne zasady postępowania w tych sprawach.

Kodeks przez sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych rozumie – sprawy wynikające z przepisów o ubezpieczeniach społecznych, o zaopatrzeniach emerytalnych i rentowych, o funduszu alimentacyjnym, a także sprawy wynikające z przepisów o innych świadczeniach wypłacanych z funduszów przeznaczonych na ubezpieczenia społeczne.

Zgodnie z art. 123 ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych w sprawach uregulowanych niniejszą ustawą stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Również art. 124 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych stwierdza, iż w postępowaniu w sprawach o świadczenia określone w tej ustawie stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, chyba że niniejsza ustawa stanowi inaczej.

Przepisy k.p.a. oraz przepisy zawarte w aktach z zakresu ubezpieczeń społecznych pozostają względem siebie w relacji przepisu ogólnego do szczególnego. Z faktu tego można wyprowadzić dwa oczywiste wnioski. Pierwszy, że przepis szczególny (zawarty w regulacjach ubezpieczeniowych) ma pierwszeństwo stosowania przed przepisem ogólnym (zawartym w k.p.a.), i drugi, że niedopuszczalna jest interpretacja rozszerzająca regulację szczególną na sytuacje wprost w tej regulacji nie przewidziane.

Większość ustaw z zakresu ubezpieczeń społecznych zawiera pewne odstępstwa od przepisów k.p.a. dostosowujące instytucje postępowania do specyfiki stosunku ubezpieczeniowego. Należy stwierdzić, że odmienności te są liczne i kształtują one bardzo szczegółowo pozycję prawną stron postępowania. Przede wszystkim inaczej jest ukształtowany tryb odwoławczy, bowiem od decyzji wydawanych przez organy Zakładu przysługuje odwołanie do sądu powszechnego w terminie i według zasad określonych w przepisach k.p.c. Odwołanie do sądu przysługuje również w razie niewydania decyzji w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia zgłoszenia wniosku o świadczenie lub inne roszczenia.

Co do zasady jednak w postępowaniu w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych toczącym się przed Zakładem zastosowanie będą miały przepisy określające zasady ogólne postępowania administracyjnego określone w artykułach od 6 do 12.

Linki sponsorowane